Hva betyr faguttrykkene?

Skrevet av Nicklas Iversen | Sist endret 23. november 2020

Faguttrykkene som revirhevdende par, årlig yngling, betinget skadefelling og bufe er ofte brukt i media. Men hva betyr egentlig disse ordene? Her har vi prøvd å forklare de vanligste begrepene.

Når man leser om rovdyr eller forvaltning er det mange faguttrykk som blir brukt. For mange kan disse være litt forvirrende, for det er mange ord her man sjelden bruker i andre sammenhenger enn akkurat disse. Vi har samlet en oversikt over de ordene og uttrykkene som mange lurer på hva betyr for noe, med en kort forklaring på hva det dreier seg om. 

Foto: Filip Blaauw

Hva betyr skadefelling: Skadefelling er en type felling som kan brukes dersom et rovdyr skader eller kan skade et beitedyr. Det ble tidligere mest brukt om pågående skade, men brukes i større grad for å forebygge skade på beitedyr. Skadefelling er ikke et bestandsregulerende tiltak, men heller noe som kun skal brukes for å forhindre eller stoppe tap av beitedyr i en konkret situasjon.

Hva er de fire store: «De fire store» er et begrep som brukes om de fire store rovdyrene vi har i Norge, nemlig bjørn, ulv, gaupe og jerv.

Hva er en familiegruppe av ulv: En familiegruppe av ulv består av minst 3 ulver; et par bestående av en hann og en hunn, og minst ett barn. Familiegruppe av ulv er derfor et annet ord for ulveflokk. 

Foto: Arne Nævra.

Hva er ulvesonen: Ulvesonen er populærnavnet for det som egentlig heter «forvaltningssone for ynglende ulv». Her har myndighetene bestemt at vi skal ha ulv.

Hva er kvotejakt: Kvotejakt er et fint ord for «vanlig jakt» hvor jegere kan jakte på dyr innenfor en gitt kvote. Denne kvota begrenser maksimalt antall dyr som kan felles i hvert område hvert år. Av de fire store er det kun gaupe som kan jaktes via kvotejakt.

Hva er lisensfelling: Lisensfelling er når jegere feller store rovdyr som et tiltak for å forhindre skade mot beitedyr eller lignende. I praksis foregår lisensfelling på samme måte som jakt, men hensikten er altså forskjellig. For å kunne drive med lisensjakt må man være registrert som lisensjeger. Både bjørn, ulv og jerv kan felles via lisensfelling.

Forskjellen mellom lisensfelling og skadefelling er at lisensfelling kan brukes preventivt, for eksempel om et rovdyr etablerer seg i et område den ikke skal. 

Foto: Matthieu Ever.

Hva er revirmarkerende par av ulv: Er revirmarkerende ulvepar er et par med ulver (hann og hunn) som lever sammen i et bestemt område. Dette området forsvarer de mot andre ulver, og kalles for et revir. At paret er revirmarkerende betyr rett og slett at de tisser og på andre måter markerer grensene for dette området de bor i.

Hva er et rovdyr: Rovdyr er en forkortelse for ordet rovpattedyr, og omfatter alle dyrene som hører til i den såkalte ordenen Carnivora. I praksis betyr det alle dyr som har rovtenner og velutviklede klør. Les også “Hva er egentlig et rovdyr?” for mer inngående forklaring. 

Foto: Roger Brendhagen.

Hva er et rovvilt: Rovvilt er et begrep som kan ha to betydninger. Til hverdags tenker vi på rovvilt som alle rovdyrene sammen med alle rovfuglene. Rovvilt brukes også som et juridisk begrep som inkluderer ulv, jerv, bjørn, gaupe og kongeørn. Så når du leser om rovvilt på nettsidene til Miljødirektoratet eller statsforvalteren kan det være at man må se det i lys av det juridiske begrepet.  

Hva er rovdyrsonen: Rovdyrsonen er akkurat som ulvesona en folkelig forkortelse av «forvaltningsområde for rovdyr». Vi har et forvaltningsområde for hvert av de store rovdyrene, og disse forteller oss hvor vi skal, og hvor vi ikke skal ha rovdyr.

Hva er rovviltnemda: Rovviltnemnda er en gruppe mennesker som skal ta avgjørelser om forvaltning av rovdyr innenfor rovviltregionen de forvalter. Deres oppgave er å påse at rovviltregionen har riktig antall rovdyr i henhold til hva staten har bestemt. De kan derfor fatte vedtak om lisensfelling i regionen.

Hva er rovviltregioner: Det er per 2020 åtte ulike rovviltregioner som hver har sin egen rovviltnemd som skal bestemme forvaltningen av rovdyr innenfor dette området. Innenfor hver rovviltregion er det fastsatt statlige mål om hvor mange ynglinger man skal ha av hvert rovdyr.

Hva er tamrein: Tamrein er domestiserte reinsdyr som holdes som husdyr. Disse går i likhet med sau på utmarksbeite, og kan være et enkelt bytte for store rovdyr som jerv, gaupe og kongeørn.

Hva er yngling (av et rovdyr): Yngling hos et rovdyr er når et hunndyr føder unger. Hvert kull er én yngling.

Hva er vintersøvn: Vintersøvn er en type søvn som blant annet bjørner går i. Denne lar bjørnen sove gjennom hele vinteren. I motsetning til dvale senkes ikke kroppstemperaturen stort i vintersøvn, og dyrene i vintersøvn kan dessuten våkne om de blir forstyrret. Av de norske rovdyrene går både bjørn og grevling i vintersøvn.

Hva er habitat: Habitat er et ord som brukes for å fortelle hvilken type område et dyr bor i. Vi kan for eksempel si at gaupe sitt habitat er skogen, mens oteren sitt habitat er ved kyst eller vassdrag.

Hva er utmarksbeite: Å la husdyr gå på utmarksbeite vil si at bonden slipper dyrene utenfor inngjerdede områder for å beite. Det vil si at husdyrene går uten tilsyn i skogen og på fjellet for å beite som de vil.

Hva er husdyr: Husdyr er dyr som er tatt i bruk av mennesker. På våre nettsider mener vi først og fremst beitedyr som sau, tamrein, geiter og kyr når vi snakker om husdyr eller tap av husdyr til rovdyr.

Hva er slagbjørn: Slagbjørn er et uttrykk som har blitt brukt om bjørner som dreper husdyr.

Hva er kadaver: Et kadaver er et ord som brukes om et dyr som allerede er dødt. Åtseletere er dyr som spiser kjøtt fra kadavre.

Skrevet av Nicklas Iversen, naturveileder på Besøkssenter rovdyr Flå. 

Foto: Roger Brendhagen.