Hva betyr faguttrykkene?

Faguttrykkene som revirhevdende par, årlig yngling, betinget skadefelling og bufe er ofte brukt i media. Men hva betyr egentlig disse ordene? Her har vi prøvd å forklare de vanligste begrepene.

Hva betyr skadefelling: Skadefelling er når man får lov til å jakte på dyr utenfor jaktsesongen, fordi de tar husdyr eller tamrein.

Hva betyr bufe: Bufe er det vi kaller gruppen med sau, geit, storfe og hest.

Hva er en familiegruppe av ulv: Vanligvis mor, far og valpene. Minimum tre ulver som lever sammen.

Hva er ulvesonen: Det er området hvor staten har bestemt at ulvene skal være. Men det kan også bo ulver utenfor ulvesonen.

Hva er irregulær avgang av rovvilt: Når rovdyr blir drept av mennesker uten at det er lovlig jakt kalles det irregulær avgang. Eksempel på dette er påkjørt, skutt ulovlig, skutt for å beskytte seg selv eller et husdyr.

Hva er kvotejakt: Når vi jakter for å få tak i skinn og kjøtt fra naturen kaller vi det kvotejakt. Det er kvotejakt på elg, rype, hare og gaupe. Det står i loven når, hvor og hvilken dyr kan vi kan jakte på. Den har hjemmel i viltloven § 9.

Hva er lisensjakt: Når vi jakter for at det skal bli færre dyr kaller vi det lisensjakt. Av og til ønsker vi at det skal bli mindre antall av en dyreart fordi dyrearten kan angripe våre husdyr eller andre ting vi eier. Et eksempel på det er at vi skyter mange gjess slik at de ikke skal beite ned åkrene til bonden. Det står i loven når, hvor og hvilken dyr kan vi kan jakte på. Den har hjemmel i naturmangfoldloven § 9.

Hva er revirmarkerende par av ulv: To ulver, en tispe og en hann som bruker og bor i et bestemt område og som tisser/markerer i dette område slik at andre ulver ikke skal komme dit.

Hva er et rovdyr: Dyr som spiser andre dyr. I Norge er 4 store rovdyr, det er gaupe, jerv, bjørn og ulv.

Hva er et rovvilt: Det samme som rovdyr men her er også kongeørn med.

Hva er rovdyrsonen: Norge er delt opp i 8 områder som kalles rovdyrsoner. Innenfor hver sone er der litt forskjellig regler hvor mange rovdyr som skal være der. Det er staten som bestemmer hvor mange rovdyr som skal være der. Men hver sone har en egen rovviltnemd som er med å styrer.

Hva er rovviltnemnda: En nemd en er gruppe mennesker som består av politikere. De har ikke valgt jobben selv men er valgt av staten. Jobben til rovviltnemda er å ta viktige avgjørelser om rovdyr innenfor sin sone. De skal passe på at det det ikke blir for lite rovdyr, men også at det skal være mulig å ha sau og rein på fjellet. Eksempel; hvor mange jerv kan felles på lisensjakt.

Hva er tamrein: Rein som eies av reindriftsamer.

Hva er en yngling (av et rovdyr): Når rovdyr får barn kaller vi det en yngling.