Dagens rovdyrforvaltning

I Norge i dag skal vi ha plass til både tamdyr på utmarksbeite og rovdyr.

Dagens forvaltning av rovviltartene er hovedsakelig basert på stortingsemeldingen Rovvilt i norsk natur og rovviltforliket av 2011. Todelte målsettingen om at vi skal ha rovvilt og beitedyr i Norge.

NINA ga i 2016 ut rapporten Evaluering av regional rovviltforvaltning