Rovdyr og beitedyr

Rovdyr og beitedyr er et av de vanskeligste utfordringene for forvaltningen. Med politiske vedtak om levedyktige bestander av ulv, bjørn, jerv, gaupe og kongeørn i Norge, samtidig som det skal drives bærekraftig beitedrift i utmarka, er rovviltskader på sau og rein ikke til å unngå.

I den siste rovviltmeldinga (St.meld. nr. 15 (2003-2004) – Rovvilt i norsk natur) anbefales tiltak som skiller rovvilt og beitedyr i tid og rom. Dette innebærer at det må gjøres driftstilpasninger i områder hvor det skal være faste forekomster av rovdyr.

Gjennom de 15 siste år er det prøvd ut mange forebyggende tiltak på sau. Ikke alle har vist like god tapsforebyggende effekt. De tiltakene som har vist seg å ha best forebyggende effekt mot rovdyrskader på sau er:

  • Rovdyrsikker inngjerding
  • Tidlig nedsanking
  • Bruk av beredskapsarealer
  • Flytting av sau til områder med liten rovvilttetthet
  • Bruk av vokterhund

I reindrifta er det spesielt utfordrende å finne gode forebyggende tiltak som beskytter reinen gjennom hele året. Fylkesmannen har likevel prioritert enkelte tiltak som gjennom perioder av driftsåret kan ha god forebyggende effekt.

  • Ekstraordinært tilsyn i kalvingsperioden/kalving i gjerde
  • Gjerder/intensiv gjeting utenom kalvingsperioden
  • Tilleggsfóring/vinterfóring
  • Ekstraordinær flytting

Alle disse tiltakene krever større eller mindre endringer med hensyn til den tradisjonelle driftsformen med utmarksbasert beitedrift. Siden rovdyrart, rovdyrtetthet, beiteområdets beskaffenhet (topografi, vegetasjon med mer) og driftsmåte varier mye, vil det være behov for kombinasjonsløsninger tilpasset den enkelte bruker.

Les mer om disse temaene på NIBIO, Norsk viltskadesenter sine temaark: