Hvor mange ulver har vi?​

Skrevet av | Sist endret 20. februar 2023

Per vinteren 2022/2023 er det registrert 125 - 129 ulver med helt eller delvis tilhold i Norge. Av disse er 51-52 "helnorske", mens de resterende 74-77 ulvene bor i grenseområdet mellom Norge og Sverige, og beveger seg jevnlig mellom landene.

Foto: Arne Nævra.

UTRYDDELSEN

For to hundre år siden hadde vi langt flere ulv enn i dag.  Vi hadde ulv over hele Skandinavia, og bestanden strakk seg nordover og inn i Russland og Finland. I 1845 ble det vedtatt en lov om utryddelse av rovdyr – hvor det ble utlovet store summer for den som skjøt ulv. Samtidig var det svært få store byttedyr som elg igjen.

Dette gjorde det vanskelig for mange rovdyr å kunne overleve. Spesielt på vinteren.  Den såkalte “krigen mot rovdyra” varte i omlag hundre år, og på sekstitallet var ulven så godt som utryddet i Skandinavia. 

Ulven ble fredet i 1973.

Foto: Matthieu Ever.

ULVEN VENDER TILBAKE

På åttitallet slo det seg ned et lite knippe finsk- russiske ulver i Skandinavia. Det var aldri mer enn 10 ulver på åttitallet. I 1990 kom en ny hannulv fra Finland- Russland. En ny familie ble til, og antallet ulv begynte å vokse. I Norge fikk vi den første helnorske ulveflokken i 1997. 

Frem til i dag, er det bare fem ulver som har vandret inn i Skandinavia og vært grunnlaget for all ulv vi har her. Dette vet vi gjennom innsamling av DNA over flere år.  At ulvene i Skandinavia har så få forfedre innebærer at det er mye innavl  hos ulvene her. Innavl betyr at individer som er i slekt får barn sammen.  Dette er uheldig siden det kan føre til ulike lidelser.

Foto: Roger Brendhagen.

ANTALL ULV I DAG

De siste årene har vi hatt omlag hundre ulver totalt i Norge, og rundt tre hundre ulv i Sverige. Altså har vi rundt fire hundre ulv totalt i Skandinavia.  Man kan finne litt ulike tall om antall ulv, siden det varierer om man teller ulv som bare holder seg i Norge. Om man teller ulvene som bor på begge siden av svenskegrensen, eller om man deler disse likt mellom landene. De ulike måtene å telle på skaper litt forvirring. 

Skrevet av Bjørn Henrik Stavdal Johansen, naturveileder ved Besøkssenter rovdyr Flå. 

VÅRE KILDER

Disse kildene brukte vi i arbeidet med denne teksten:

  • Bevanger, K. (2013) Norske rovdyr (1. utg.)Cappelen Damm.
  • Hans K. Stenøien mfl: Genetisk opphav til den norske-svenske ulvestammen (Canis lupus lupus)NTNU Vitenskapsmuseet, Naturhistorisk rapport 2021-11
  • Rovdata. (2021, 08. oktober). Bestandsstatus – Ulv. Hentet fra https://rovdata.no/Ulv/Bestandsstatus.aspx
Foto: Roger Brendhagen.