Ser du spor etter gaupe i snøen?

I Norge beregnes bestanden av gaupe ut fra antall familiegrupper som kan påvises, det vil si ei morgaupe med én eller flere unger. Spor i snøen etter flere gauper i lag kan stamme fra en gaupefamilie, og derfor er det viktig at flest mulig av familiegruppene dokumenteres hvert år. Overvåkingen av gaupe avsluttes ved utgangen av februar måned. Da starter parringstiden, og det blir vanskeligere å skille mellom ei familiegruppe og flere voksne gauper som går sammen.

Statens naturoppsyn (SNO) registrerer spor over hele landet, men registreringen er i stor grad basert på lokal medvirkning. Derfor er det viktig å varsle nærmeste rovviltkontakt snarest mulig. Din nærmeste rovviltkontakt finner du her.

I fjor vinter ble det registrert 57,5 familiegrupper av gaupe i landet før kvotejakta startet, ved hjelp av metodikken. Det tilsvarer en nasjonal bestand på om lag 340 dyr.