Forskning og bestandsovervåkning

Det er flere ulike aktører som driver med forskning og bestandsovervåkning av rovvilt, og her kan du se hvilke oppgaver de ulike aktørene har.

NINA

Norsk institutt for naturforskning ble etablert som uavhengig stiftelse i 1988. NINA forsker bl.a. på rovvilt, biologisk mangfold, miljødatabaser, forvaltning av naturressurser, konsekvensanalyser, økologiske effekter av klimaendringer og økonomiske effekter av naturbruk. NINA er tilsluttet og arbeider i internasjonale nettverk, bl.a. med prosjekter rundt rovvilt. NINA gir viltfaglige råd om rovdyr og fremskaffer data og kunnskap som underlag for de beslutninger som Stortinget, regjeringen og regjeringens fagdirektorat – Miljødirektoratet – fatter. Lær mer om NINAs arbeid og prosjekter.

Rovdata

Rovdata er en egen enhet i Norsk institutt for naturforskning (NINA), og er en leverandør av overvåkingsdata og bestandstall på gaupe, jerv, brunbjørn, ulv og kongeørn i Norge. Rovdata ble etablert høsten 2010 og har ansvar for innhold og drift av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. Nøyaktige data er viktig for å kunne forvalte rovvilt. Dette er særlig viktig i Norge, som baserer sin forvaltning på konkrete mål for størrelse på bestandene – og på en styrt sameksistens mellom rovvilt, husdyr og tamrein.

Rovdata arbeider også med å samordne data og overvåkingsmetoder med de øvrige landene i Fennoskandia, som består av Norge, Sverige, Finland, Kolahalvøya og Karelen i Russland. Slik sammenstiller Rovdata bestandsdata på tvers av landegrensene og presentere bestandsoversikter for artene i felles rapporter for Fennoskandia. På deres hjemmeside ligger instruksjoner for ulv, gaupe, bjørn, jerv og kongeørn.

Rovdata mottar store mengder data fra en rekke aktører og privatpersoner. I samarbeid med Artsdatabanken i Norge og Naturvårdsverket i Sverige, er det etablert en app (Skandobs) slik at man enkelt kan for å melde inn observasjoner av på nett. Publikums observasjoner vil øke Rovdatas kunnskap om rovdyrene og om hvor de lever.

Artsdatabanken

Den norske rødlista er et verktøy for å forvalte naturmangfoldet i Norge. Rødlista beskriver situasjonen for en rekke bestander av rovdyr og rovfugler. Lista sorterer ulike arter i kategorier – alt etter hvilken risiko de har for å dø ut i Norge. Det er Artsdatabanken som har utarbeidet oversikten – i samarbeid med vitenskapelige institusjoner og enkeltpersoner med høy spisskompetanse.

Rødlista er også et verktøy for å spre kunnskap om ulike arter – og om disse artenes krav til leveområder, bestandsutvikling og de ulike faktorene som påvirker de ulike artene og deres mulighet for å overleve.

Internasjonal metodikk

Den norske rødlista inngår i en tilsvarende internasjonal oversikt over sårbare og truede arter på kloden vår. Under arbeidet med norsk rødliste benytter Artsdatabanken internasjonalt anerkjent metodikk som er utviklet av IUCN (International Union for Conservation of Nature). IUCN har nå også utviklet metoder for rødlistevurdering av naturtyper/økosystemer.