Våre kilder

Om kildene

Informasjonen som finnes i våre besøkssentre og digitale medier omhandler først og fremst store rovdyr i Norge – derfor er det også først og fremst norsk forskning som er bakgrunn for det meste av informasjonen som formidles hos oss. 

Norsk forskning støtter seg på et enormt internasjonalt kunnskapsgrunnlag, og mange temaer er enda ikke blitt forsket på i stor grad av norske aktører. Besøkssenter rovdyr bruker derfor også utenlandske kilder.

Foto: Filip Blaauw
Foto: Filip Blaauw

Mest brukte kilder

Rovdata.no har fra Miljødirektoratet fått ansvaret for det faglige innholdet-, drift- og utvikling av Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt. Via deres nettsider finner vi bla. de nyeste bestandstallene for de store rovdyrene og kongeørn.

Artsdatabanken.no er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold. Rødliste for arter og -naturtyper, samt fremmedartlista (også kjent som svartelista) utarbeides av artsdatabanken.

 Artskart er artsdatabankens kartverktøy hvor man kan se enkeltrapporteringer av den enkelte art i Norge.

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn, med prosjektsamarbeid med forskningsinstitusjoner i mer enn 30 land. Av de mest kjente samarbeidsprosjektene bruker vi i Besøkssenter rovdyr spesielt følgende flerårige prosjekter som kilde:

Scandlynx (Samarbeid om gaupeforskning mellom NINA og Sveriges landbruksuniversitet (SLU) siden 1993 )
Scandulv (Samarbeid om ulveforskning mellom NINA og Sveriges landbruksuniversitet)
Skandinaviske bjørneprosjektet (Opprinnelig svensk, norsk-svensk samarbeid i perioden 1984-2017)

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, miljø, kart, arealbruk, genressurser, skog, foretaks-, nærings- og samfunnsøkonomi.

Foto: Arne Nævra

Andre kilder

Besøkssenter Rovdyr har et bevisst forhold til bruken av kilder som ikke produserer forskningen selv – eksempelvis fra interesseorganisasjoner. Slike kilder viser ofte til etablert forskning, men kan inneha slutninger som ligger utenfor hva faktaene kan si noe om.

Foto: Roger Brendhagen
Foto: Arne Nævra

Besøkssenter rovdyrs bildebruk

Besøkssenter rovdyr er opptatt av å håndheve åndsverkloven. Alle fotografier og bilder brukt på Rovdyrsenter.no, og andre medier, har Besøkssenter rovdyr skaffet seg tillatelse til bruk i vårt virke – med de begrensninger som ligger til grunne i den enkelte avtale mellom Besøkssenter rovdyr og bildedistributør/fotograf. 

Ingen bilder på www.rovdyrsenter.no – eller bilder brukt i andre medier – kan uthentes eller brukes i andre sammenhenger enn slik Besøkssenter rovdyr har publisert dem. Eventuell bruk av bilder må avtales med kreditert fotograf eller bildedistributør.

Foto: Matthieu Ever.
Foto: Roger Brendhagen.

Om Besøkssenter rovdyr som kilde

Besøkssenter rovdyr er autorisert av Miljødirektoratet som en formidlingsaktør om våre store rovdyr, kongeørn og friluftsliv. Dette betyr at tekstene vi produserer skal være kvalitetssikret, og av en såpass høy kvalitet at vi kan formidle objektive fakta til alle målgrupper uten å være farget av diverse interessehensyn.

Produktet Besøkssenter rovdyr skal være – og er – en trygg kilde til informasjon for alle brukergrupper.  

Skrevet av naturveileder Fredrik Lehn-Pedersen, Besøkssenter rovdyr Flå.

Foto: Roger Brendhagen.
Foto: Arne Nævra