Rovdyrforvaltning

 • Rovdyr og beitedyr

  Med politiske vedtak om levedyktige bestander av ulv, bjørn, jerv, gaupe og kongeørn i Norge, samtidig som det skal drives bærekraftig beitedrift i utmarka, er rovviltskader på sau og rein ikke til å unngå. Vårt fokus er å utvikle tapsforebyggende tiltak som bidrar til en bærekraftig …

 • Forskning og bestandsovervåkning

  NINA Norsk institutt for naturforskning ble etablert som uavhengig stiftelse i 1988. NINA forsker bl.a. på rovvilt, biologisk mangfold, miljødatabaser, forvaltning av naturressurser, konsekvensanalyser, økologiske effekter av klimaendringer og økonomiske effekter av naturbruk. NINA er tilsluttet og arbeider i internasjonale nettverk, bl.a. med prosjekter rundt rovvilt. NINA …

 • Hva er skadefelling, kvote- og lisensfelling?

  Kvotejakt Kvotejakt kan tillates i områder hvor regional rovviltnemd eller Miljødirektoratet har fastsatt kvote for en eller flere arter. Kvotejakt er en ordinær jakt – på et bestemt antall individer av en viltart – med hjemmel i naturmangfoldloven. Offentlig myndighet fastsetter kvoten. Gaupe er så …

 • Hvem bestemmer hva

  Klima- og miljødepartementet Klima- og miljødepartementet er overordnet myndighet for all viltforvaltning, og styrer forvaltningen gjennom budsjett, lovverk og langtidsplanlegging. Departementet videreformidler regjeringens politikk og følger opp satsningsområder innenfor rovviltpolitikken og de føringer regjeringen har lagt. Departementet oppnevner rovviltnemndas medlemmer og er klageinstans på vedtak fattet …

 • Naturvernettertanke

  Natur- og miljøvern De store rovdyrene var helt eller delvis borte i flere generasjoner, og nå kjenner mange seg usikre på om de tør fortsette å bruke sine foretrukne turområder med samme helsebringende glede som før? Miljøbevegelsen i Norge vokste fram på 1960-tallet, og noen …

 • Samisk reindrift og rovdyrene

  Det samiske reinbeiteområdet i Norge omfatter landskap fra Hedmark i sør og til Finnmark i nord. I tillegg er det reindrift i Nord-Gudbrandsdalen og Valdres. Det totale reindriftsområdet er delt inn i seks regionale beiteområder med hver sin administrasjon: Øst-Finnmark, Vest-Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og …

 • Dagens rovdyrforvaltning

  Dagens forvaltning av rovviltartene er hovedsakelig basert på stortingsemeldingen Rovvilt i norsk natur og rovviltforliket av 2011. todelte målsettingen om at vi skal ha rovvilt og beitedyr i Norge. NINA ga i 2016 ut rapporten Evaluering av regional rovviltforvaltning

 • Historikk og konflikt

  Jordbruk og husdyrhold ble trolig introdusert på ulike måter og til ulik tid i de forskjellige delene av landet vårt, innenfor perioden 4000 – 2800 f.Kr.  Med jordbruk og husdyr fikk også rovdyrene en annen rolle. Fra å være ettertraktede byttedyr med hud og pels, …

 • Rovdyr og overtro

  Rovdyr og overtro Rovdyr og overtro har alltid hengt sammen. Mange tanker og forestillinger kan bli skapt med slike fortellinger. Mennesker har til alle tider vokst opp og levd liv i ulike miljø. Underveis lar vi oss påvirke på ulike vis av de som er …