Rovdyrforvaltning

Hva betyr faguttrykkene?

Hva betyr fagutrykkene? Hva betyr skadefelling: Skadefelling er når man får lov til å jakte på dyr utenfor jaktsesongen, fordi de tar husdyr eller tamrein. …

Rovdyr og beitedyr

I den siste rovviltmeldinga (St.meld. nr. 15 (2003-2004) – Rovvilt i norsk natur) anbefales tiltak som skiller rovvilt og beitedyr i tid og rom. Dette …

Forskning og bestandsovervåkning

NINA Norsk institutt for naturforskning ble etablert som uavhengig stiftelse i 1988. NINA forsker bl.a. på rovvilt, biologisk mangfold, miljødatabaser, forvaltning av naturressurser, konsekvensanalyser, økologiske effekter …

Hva er forskjellen på kvotejakt og lisensfelling?

Kvotejakt og lisensfelling Kvotejakt er ordinær jakt med hjemmel i § 9 Viltloven. Lovens formål er å forvalte viltet og dets leveområder slik at naturens produktivitet og …

Hvem bestemmer hva

Klima- og miljødepartementet Klima- og miljødepartementet er overordnet myndighet for all viltforvaltning, og styrer forvaltningen gjennom budsjett, lovverk og langtidsplanlegging. Departementet videreformidler regjeringens politikk og følger …

Naturvernettertanke

Natur- og miljøvern De store rovdyrene var helt eller delvis borte i flere generasjoner, og nå kjenner mange seg usikre på om de tør fortsette …

Samisk reindrift og rovdyrene

Det samiske reinbeiteområdet i Norge omfatter landskap fra Hedmark i sør og til Finnmark i nord. I tillegg er det reindrift i Nord-Gudbrandsdalen og Valdres. …

Dagens rovdyrforvaltning

Dagens forvaltning av rovviltartene er hovedsakelig basert på stortingsemeldingen Rovvilt i norsk natur og rovviltforliket av 2011. todelte målsettingen om at vi skal ha rovvilt og …

Historikk og konflikt

Jordbruk og husdyrhold ble trolig introdusert på ulike måter og til ulik tid i de forskjellige delene av landet vårt, innenfor perioden 4000 – 2800 …

Rovdyr og overtro

Rovdyr og overtro Rovdyr og overtro har alltid hengt sammen. Mange tanker og forestillinger kan bli skapt med slike fortellinger. Mennesker har til alle tider …