Hva er besøkssenter rovdyr

Et naturinformasjonssenter er et besøkssenter for alle som ønsker informasjon om naturen og som søker aktiviteter i natur. Begrepet Besøkssenter omfatter nasjonalparksentre, rovviltsentre, våtmarkssentre og senter for verdensarv. Norsk villreinsenter tilhører også denne kategorien.

Besøkssenter rovdyr er et senter som skal formidle nyheter og forskningsbasert fakta om rovdyr. Vi har et nøytralt standpunkt og ønsker å formidle kunnskap for å dempe frykten for store rovdyr og bidra til å redusere konflikten.

På alle besøkssenter jobber det naturveiledere.  Jobben til naturveilederne på rovdyrsentrene er å formidle kunnskap om rovdyr, og har som målsetting å bidra til å skape større forståelse mellom partene i rovdyrdebatten og rovviltets rolle i norsk natur.

 

Hvilken rolle har besøkssenter rovdyr?

Et naturinformasjonssenter for rovvilt skal formidle et totalt og objektivt bilde av nyheter og forskningsbaserte fakta for å dempe frykten for store rovdyr og bidra til å redusere konflikten. Nærmere bestemt blir det belyst rundt økologi, forvaltning og konflikter for de fire store rovdyrene i norsk natur – bjørn, ulv, jerv og gaupe. Sentrene har et spesielt ansvar for informasjon om nasjonal politikk og for å belyse det regionale og totale konfliktbildet.

Et naturinformasjonssenter for rovvilt skal:

 

  • Formidle kunnskap om de norske rovviltartene
  • Informere om rovviltforvaltningen i Norge og sette dette i et internasjonalt perspektiv
  • Tilpasse informasjonen til målgruppene og ha aktivitet rettet mot skoler, organisasjoner, bygdelag med mye konflikt og områder der rovvilt er nytt
  • Drive utviklingsarbeid knyttet til presentasjon, pedagogiske opplegg og konflikthåndtering – samt samarbeide med andre naturinformasjonssenter
  • Kunne utføre nasjonale oppgaver og fungere som nasjonale koordinatorer innenfor temaet
  • Rovviltsentrene i Norge har en nøytral rolle, og de skal fremme kunnskap om de norske rovviltartenes adferd og biologi. Rovviltsentrene skal formidle kunnskap om konflikter rundt rovvilt, og de skal arbeide med tiltak som kan dempe frykt for å ferdes i natur med store rovdyr.

Vi har i dag tre nasjonale Besøkssenter rovdyr i Norge: I Bardu, Namsskogan og i Flå. Besøkssentrene er samlokalisert med Polar Park i Bardu, Namsskogan familiepark, og Bjørneparken i Flå. Nedenfor finner du mer informasjon om de ulike sentrene:

Lurer du på noe eller har spørsmål angående besøkssentrene?

Kontakt oss

Medarbeidere